Kontaktujte nás
+420 226 223 610
info@bursikholding.cz

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Služby » Inženýrská kancelář

Inženýrská kancelář

Inženýrská kancelář firmy pod vedením výkonného ředitele Ing. Zbyňka Kunta, MBA zajišťuje následující služby:

 • Technické dozory na stavbách
 • Inženýrská činnost
 • Rozpočty a cenové kalkulace
 • Pasportizace staveb
 • Stavebnětechnické průzkumy
 • Konzultační a poradenská činnost

 Technické dozory na stavbách

V průběhu realizace staveb zajišťujeme pro investory službu technického dozoru stavebníka.

Obsah činnosti technického dozoru stavebníka je obvykle stanoven povinností kontrolovat a prověřovat:

 • výkon autorského dozoru a jeho účinnost; pokud není výkon autorského dozoru smluvně samostatně zabezpečen, pak zahrnuje jeho úkoly, pokud jde o kontrolu souladu realizovaného díla s dokumentací projektu (stavby) příslušné úrovně;
 • vybavenost managementu projektu pro součinnost s technickým dozorem, připravenost plánu kontrol, inspekcí a zkoušek, jeho zařazení do systému managementu projektu a součinnost při jeho postupném prohlubování a upřesňování a při kontrole jeho plnění;
 • operace související s přípravou staveniště, jeho předáním k realizaci stavby, jeho vybavením a organizací pro další průběh výstavby, včetně zeměměřičských činností;
 • kvalitu přípravy a realizace dodávek pro výstavbu u účastníků výstavby (dodavatelů pro výstavbu) a jejich vybavení doklady o jakosti v souladu s příslušnými předpisy, s doporučenými standardy (normami) a v souladu s ujednáními v příslušných smlouvách;
 • §kvalitu přípravy a realizace prací na staveništi (stavebních či montážních) a souvisejících služeb a jejich doložení doklady o jakosti, v souladu s příslušnými předpisy, s doporučenými standardy (normami) a v souladu s ujednáními v příslušných smlouvách, se speciální pozorností částem stavby, které budou později zakryty, ještě před jejich zakrytím;
 • provádění zkoušek na staveništi (např. různých individuálních vyzkoušení a zkoušek, komplexního vyzkoušení, v průběhu zkušebního provozu a garančních zkoušek), v souladu s příslušnými předpisy, s doporučenými standardy (normami) a s ujednáními v příslušných smlouvách;
 • respektování předpisů, doporučených standardů (norem) a ujednání v příslušných smlouvách, pokud jde o bezpečnost a zdraví pracovníků působících na staveništi, včetně bezpečnosti práce; tímto dozorem však není dotčena odpovědnost příslušných osob;
 • respektování dalších ustanovení stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a dalších souvisejících předpisů, včetně závěrů ze správních řízení a závěrů z provedených kontrol (např. státním stavebním dohledem), zahrnující také aktivní účast na příslušných řízeních a jednáních;
 • provoz na staveništi, včetně kvality skladování ve vyhrazených prostorách, včetně využívání hygienických zařízení a udržování čistoty a pořádku;
 • posuzování návrhů na změny, vyžadující provedení změnových řízení v zájmu odstranění vad, zlepšení efektivnosti nebo v zájmu snížení rizik projektu a vlastní iniciativní podávání takových návrhů;
 • plnění závazků účastníků výstavby vyplývajících z příslušných smluv, včetně kontroly oprávněnosti a správnosti faktur a jiných dokladů vztahujících se k plnění smluvních závazků účastníků výstavby, a k plnění dalších úkolů, vyplývajících ze zařazení technického dozoru do managementu projektu (popř. integrovaného systému managementu projektu), schváleného příslušnými představiteli zúčastněných osob;
 • plnění smluvních závazků vztahujících se k provozování stavby, přejímání související dokumentace a dokladů (např. dokumentace skutečného provedení či provozní dokumentace); plnění závazků, kterými bylo podmíněno schválení příslušných protokolů, souvisejících s předáním stavby do užívání či uvedením do běžného provozování, a také závazků vyplývajících ze záruční lhůty (záruční doby) každého z účastníků výstavby;
 • řádné, úplné a průběžné vedení stavebního deníku; kontrolovat a potvrzovat zápisy, vyjadřovat stanoviska k zápisům v něm provedeným a zapisovat další stanoviska technického dozoru z úrovně investora (stavebníka), v rozsahu pověření, popř. v dohodě s manažerem projektu;
 • kontrolními činnostmi technického dozoru není dotčena odpovědnost příslušných osob (odpovědných za odborná vedení stavby, odpovědných za bezpečnost prací);
 • k dalším povinnostem osoby provádějící technický dozor patří obvykle také informování o závažných problémech, podle charakteru věci příslušného objednatele, stavebníka, popř. stavební úřad;
 • sledovat a kontrolovat součinnost mezi projektantem, vyššími dodavateli a dodavateli při navrhování a provádění opatření k odstranění zjištěných závad a při provádění odůvodněných změn a racionalizačních zlepšení;
 • sledovat a kontrolovat zda jsou učiněna potřebná opatření u archeologických nálezů i nálezů, které mohou být předmětem památkové péče, podle příslušných právních předpisů;
 • sledovat a kontrolovat přípravu podkladů o průběhu a ukončení výstavby pro statistickou evidenci podle právních předpisů a přijatých závazků.

Inženýrská činnost

V rámci inženýrské činnosti zajišťujeme komplexní inženýrskou činnost v období přípravy i realizace staveb:

 • projednání příslušné projektové dokumentace, investičního záměru s dotčenými orgány státní správy a získání jejich stanovisek v příslušném stupni rozvoje daného projektu
 • zpracování zadání staveb, objemových studií
 • analýzy projektů, koncepční architektonické návrhy
 • obstarání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu včetně projednání s dotčenými orgány státní správy
 • obstarání vodoprávního rozhodnutí včetně projednání s dotčenými orgány státní správy
 • obstarání stavebního povolení včetně projednání s dotčenými orgány státní správy
 • výkon inženýrských činností během výstavby 
 • organizace kolaudačních řízení, kolaudačního souhlasu

Rozpočty a cenové kalkulace

K projektům podle jejich stupně podrobnosti vypracováváme orientační propočty a kontrolní rozpočty.  Výkazy výměr jsou součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitelů stavby.

Pasportizace staveb

Pasportizace staveb je dokumentace, která zachycuje stávající stav objektů, u budov s popisem účelu užívání jednotlivých místností. Budova se zaměřuje při místním šetření, půdorysy jednotlivých podlaží se vyhotovují v požadovaném měřítku obvykle v podrobnosti jako pro stavební povolení. Standardem je dodání dokumentace v elektronické podobě.

Stavebnětechnické průzkumy

Při zajišťování oprav a rekonstrukcí stávajících objektů při navrhování vestaveb, přístaveb, nástaveb, změn účelu užívání apod. je pro správný návrh nového řešení potřeba ověřit stav vybraných stavebních konstrukcí. Jedná se například o prověření skladby a rozměrů konstrukcí, vlhkosti, stavu materiálu vzhledem k jeho stáří, u dřeva prověření zda není napadeno hnilobou nebo škůdci apod. Některé zkoušky je potřeba ověřit ve stavební laboratoři. Tyto úkoly jsou součástí stavebnětechnického průzkumu, který inženýrská kancelář zajišťuje.

Konzultační a poradenská činnost

Našim klientům poskytujeme odbornou konzultační a poradenskou pomoc při přípravě staveb i v průběhu jejich výstavby.

Činnost koordinátora BOZP

Tuto činnost vykonávají naši akreditovaní pracovníci ve smyslu zákona č.309/2006 Sb.